Algemene Voorwaarden Hartsink

 

Artikel 1 Definities

 1. Hartsink: de gebruiker van deze algemene voorwaarden zijnde de onderneming Hartsink Administratie & fiscale dienstverlening, gedreven voor rekening en risico van de heer A. Hartsink als eenmanszaak. Indien deze eenmanszaak op enig moment wordt omgezet of ingebracht in een besloten vennootschap of vennootschap onder firma, zal als Hartsink gelden deze besloten vennootschap of vennootschap onder firma.
 2. Wederpartij: de partij die als opdrachtgever of in welke hoedanigheid dan ook handelt met Hartsink.
 3. Opdracht of Overeenkomst: de Overeenkomst waarbij Hartsink zich verbindt om werkzaamheden behorende tot het gebruikelijke werkterrein van Hartsink, te verrichten.
 4. Werkzaamheden of Diensten: alle werkzaamheden of diensten waartoe door Wederpartij opdracht is gegeven of die door Hartsink uit andere hoofde worden of zijn verricht, dit alles in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattende de werkzaamheden en/of diensten zoals vermeld in de offerte of opdrachtbevestiging en alle werkzaamheden en/of diensten, die gelet op de offerte of opdrachtbevestiging noodzakelijk zijn, daaruit voortvloeien en/of daarmee verband houden en/of aan de gegeven opdracht dienstig kunnen zijn. Onder deze werkzaamheden wordt onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan het adviseren ten aanzien van vraagstukken van administratieve of fiscale aard, het verzorgen van fiscale aangiften, het optreden als gemachtigde in fiscale verzoek-, bezwaar- en beroepsprocedures, waaronder ook hoger beroep en cassatieberoep zijn begrepen, het geheel of gedeeltelijk voeren van de administratie/boekhouding, het opstellen van jaarstukken en andere financiële overzichten zoals jaarrekeningen, jaarrapporten en kredietrapportages, één en ander in de ruimste zin van het woord.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen (daaronder begrepen alle aanbiedingen en/of offertes, alle Overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende Werkzaamheden) tussen Hartsink en Wederpartij, diens rechtsopvolgers en de aan hen gelieerde partijen.
 2. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen en binden Hartsink niet.
 3. Afwijking van de onderhavige voorwaarden is uitsluitend toegestaan voor zover schriftelijk en uitdrukkelijk overeengekomen. De voorwaarden waarvan niet schriftelijk en uitdrukkelijk is afgeweken blijven onverkort hun gelding houden. Een eventuele afwijking van de onderhavige voorwaarden geldt slechts voor de bij die Overeenkomst specifiek bepaalde gevallen, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is bepaald.
 4. Indien een van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig is, wordt geacht een zodanige als geldig aan te merken bepaling daarvoor in de plaats te zijn opgenomen, als zoveel mogelijk op de nietige bepaling aansluitend. Hetzelfde geldt voor bepalingen waarop Hartsink om andere redenen geen beroep kan doen.
 5. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al degenen die voor Hartsink werkzaam zijn en/of waren in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, waaronder begrepen personeel, directeuren, bestuurders, vennoten, maten n door Hartsink ingeschakelde derden. Zij kunnen jegens Wederpartij een beroep doen op deze algemene voorwaarden.
 6. De gedrags- en beroepsregels voor registeraccountants maken onlosmakelijk deel uit van de Overeenkomst. Wederpartij is er van op de hoogte dat Hartsink de gedragsregels bij de uitvoering van zijn Werkzaamheden dient te respecteren. Wederpartij aanvaardt de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien.

 

Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen van Hartsink zijn vrijblijvend. Het enkele uitbrengen door Hartsink van een al dan niet als offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht Hartsink niet tot het sluiten van een Overeenkomst.
 2. Een Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door Hartsink van de aan hem verstrekte opdracht. Aanvaarding zal zo mogelijk steeds schriftelijk geschieden onder toepasselijk verklaring van deze algemene voorwaarden. Indien de Overeenkomst mondeling tot stand komt, wordt de Overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op het moment dat Hartsink op verzoek van Wederpartij met de uitvoering van de Werkzaamheden is gestart.
 3. Indien in de acceptatie enig voorbehoud of enige wijziging ten opzichte van het aanbod wordt aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de Overeenkomst eerst tot stand indien en zodra Hartsink aan Wederpartij schriftelijk heeft bevestigd met deze afwijking van haar aanbod in te stemmen. Die instemming wordt echter nimmer geacht betrekking te hebben op eventuele toepasselijkheid van algemene voorwaarden die door Wederpartij worden gehanteerd.
 4. Alle Overeenkomsten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Hartsink met terzijdestelling van de artikelen 7:407 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW, ongeacht of de Overeenkomst uitdrukkelijk of stilzwijgend is verleend met het oog op uitvoering van de Werkzaamheden door een bepaald persoon of bepaalde personen.
 5. De Overeenkomst houdt een inspanningsverplichting voor Hartsink in en geen resultaatsverbintenis. Een Overeenkomst wordt door Hartsink naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van Hartsink verwacht mag worden uitgevoerd.

 

Artikel 4 Tarieven/prijzen

 1. Wederpartij is aan Hartsink een honorarium alsmede een vergoeding voor gemaakte kosten verschuldigd overeenkomstig de bij Hartsink gebruikelijke tarieven, berekenmethoden en werkwijzen. Indien tussen partijen geen honorarium is overeengekomen, geldt de door Hartsink gebruikelijker wijs gehanteerde prijs. Alle gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
 2. Eerder overeengekomen of gehanteerde prijzen binden Hartsink niet, tenzij die in een volgende Overeenkomst schriftelijk en uitdrukkelijk worden bevestigd.
 3. Hartsink is gerechtigd het honorarium dan wel de overeengekomen vergoeding jaarlijks aan te passen. Hartsink zal Wederpartij een maand voorafgaand aan de voorgenomen wijziging, over een aanpassing van de prijzen schriftelijk informeren.

 

Artikel 5 Gegevens en informatie

 1. Wederpartij is gehouden alle door Hartsink gevraagde gegevens en informatie, alsmede alle gegevens en informatie waarvan Wederpartij redelijkerwijs zou kunnen vermoeden dat Hartsink die nodig zou kunnen hebben voor de correcte uitvoering van de Overeenkomst, tijdig en in de door Hartsink gewenste vorm en op de door Hartsink gewenste wijze te verstrekken.
 2. Wederpartij staat in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid en rechtmatigheid van de door of namens hem aan Hartsink verstrekte gegevens en informatie, ook indien deze via derden worden verstrekt of van derden afkomstig zijn.
 1. Wederpartij is gehouden Hartsink onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandighedendie in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.
 2. Hartsink heeft het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het momentdat Wederpartij aan zijn verplichtingen uit dit artikel heeft voldaan. Extra kosten (waaronder begrepen extra tijd) alsmede overige schade geleden door Hartsink, ontstaan doordat Wederpartij niet, niet tijdig of niet volledig aan zijn hiervoor genoemde verplichtingen heeft voldaan, komen voor rekening en risico van Wederpartij.
 3. Wederpartij is verantwoordelijk voor de correcte naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van onder meer doch niet uitsluitend de bescherming van persoonsgegevens, waaronder het aan Hartsink verstrekken en ter beschikking stellen van persoonsgegevens met betrekking tot zijn personeel, cliënten of derden, ook indien deze van derden afkomstig zijn of door derden in zijn opdracht worden verstrekt. Wederpartij vrijwaart Hartsink voor eventuele aanspraken in verband met het niet of niet correct naleven daarvan door Wederpartij.

 

Artikel 6 Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Hartsink bepaalt de wijze waarop en door wie de Overeenkomst uitgevoerd wordt. Hartsink is bevoegd om de Overeenkomst uit te laten voeren door derden. Eventuele wensen van Wederpartij zullen zoveel als redelijkerwijs mogelijk is in acht genomen worden.
 2. Hartsink zal de Werkzaamheden naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. Hartsink kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig door Wederpartij beoogd resultaat.
 3. De Overeenkomst wordt door Hartsink steeds uitgevoerd met inachtneming van de toepasselijke (beroeps-)regelgeving en hetgeen bij of krachtens de wet van Hartsink wordt geëist. Wederpartij is er mee bekend dat Hartsink op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht kan zijn onderzoek te doen naar de identiteit van Wederpartij en verplicht kan zijn bepaalde transacties te melden aan de daarvoor van overheidswege ingestelde autoriteiten. Wederpartij verleent telkens en volledig medewerking aan de verplichtingen die voor Hartsink voortvloeien uit de (beroeps- )regelgeving.
 4. Hartsink houdt ter zake de Overeenkomst een werkdossier aan met daarin (digitale) kopieën van relevante stukken, dat eigendom is van Hartsink.
 5. Hartsink zal bij de uitvoering van de Overeenkomst voor het merendeel gebruik maken van elektronische communicatiemiddelen. In geval van twijfel omtrent de inhoud en/of verzending van elektronische post zijn de data uittreksels uit het computersysteem van Hartsink bepalend. Hartsink is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het gebruik van elektronische communicatiemiddelen.

 

Artikel 7 Betaling en zekerheid

 1. Betaling dient zonder aftrek, korting, schadevergoeding of verrekening in Nederlandse valuta te geschieden door storting of overmaking op de op de factuur aangegeven bankrekening (IBAN) binnen veertien dagen na factuurdatum. De dag van betaling is de dag van bijschrijving op de rekening van Hartsink.
 2. Verrekening of opschorting door Wederpartij, uit welken hoofde dan ook en hoe ook genaamd, is uitgesloten.
 3. Bij meerdere vorderingen van Hartsink op Wederpartij wordt een betaling door Wederpartij eerst toegerekend aan de eventueel verschuldigde kosten, dan aan de rente en vervolgens aan de oudste vordering, ongeacht welke vordering of welk bestanddeel Wederpartij aanwijst.
 1. Bij overschrijding van de betalingstermijn bedoeld in lid 1, wordt, zonder dat enigeingebrekestelling nodig is, vanaf de vervaldag een contractuele rente ad 12% per jaar verschuldigd, alsmede vergoeding van zowel de gerechtelijke kosten als de buitengerechtelijke kosten ter inning van de vordering, zulks met inachtneming van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, met een minimum van € 250,00, ongeacht of deze kosten daadwerkelijk gemaakt zijn. Indien de wettelijke rente in een bepaalde periode hoger is dan de contractuele rente, is voor die periode de wettelijke rente verschuldigd in plaats van contractuele rente. Onder gerechtelijke kosten worden onder meer begrepen alle kosten tot inning van de vordering, zoals onder meer de kosten van beslag, proceskosten en kosten van een faillissementsaanvraag.
 2. Indien werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van meerdere Wederpartijen, dan is iedere Wederpartij hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het factuurbedrag, de verschuldigde rente en kosten.
 3. Hartsink is gerechtigd alvorens te beginnen met de uitvoering van de Overeenkomst, voldoende zekerheid voor de stipte nakoming van de betalingsverplichtingen van Wederpartij te bedingen, al dan niet in de vorm van een voorschotbetaling. Indien gedurende de uitvoering van de Overeenkomst de financiële positie van Wederpartij of diens betalingsgedrag daartoe aanleiding geeft, is Wederpartij op eerste verzoek van Hartsink gehouden tot geheel of gedeeltelijke vooruitbetaling, dan wel het stellen van voldoende zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen, inclusief de eventueel verschuldigde rente en kosten, bij gebreke waarvan Hartsink gerechtigd is de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten totdat alsnog aan het verzoek tot vooruitbetaling dan wel het stellen van voldoende zekerheid wordt voldaan.

 

Artikel 8 Termijnen

 1. Termijnen waarbinnen werkzaamheden dienen te zijn voltooid zijn slechts fatale termijnen indien en voor zover dit voorafgaand schriftelijk is overeengekomen.
 2. Indien Hartsink een voorschotbetaling heeft verzocht of voor de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is van door Wederpartij ter beschikking te stellen gegevens en informatie, vangt de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, niet eerder aan dan nadat de betaling geheel is ontvangen, en/of alle noodzakelijke gegevens en informatie aan Hartsink ter beschikking zijn gesteld.
 3. De Overeenkomst kan (tenzij vaststaat dat nakoming blijvend onmogelijk is) enkel door Wederpartij vanwege een termijnoverschrijding worden ontbonden, indien Hartsink nadat aan hem door Wederpartij een nadere redelijke termijn is gesteld om de Overeenkomst alsnog uit te voeren, de Overeenkomst binnen deze redelijke termijn niet alsnog geheel of gedeeltelijk heeft uitgevoerd, tenzij de oorzaak van het niet of niet geheel uitvoeren niet aan Hartsink kan worden toegerekend.

 

Artikel 9 Aanvang, duur, opzegging en ontbinding

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard, inhoud of strekking van de Overeenkomst blijkt dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
 2. De Overeenkomst kan door beide partijen te allen tijde tussentijds worden opgezegd. Opzegging dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van één week.
 3. Indien Wederpartij zijn verplichtingen jegens Hartsink niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surséance van betaling of wettelijke schuldsanering aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, alsmede bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel als hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat alsmede in geval van overlijden, onder curatele stelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel ervan verliest, heeft Hartsink het recht, zonder enige ingebrekestelling de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 1. In het geval Wederpartij de Overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst Hartsink schriftelijk in gebreke dienen te stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog zijn verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen Wederpartij nauwkeurig dient te omschrijven.
 2. Hartsink houdt in alle geval van beëindiging van de Overeenkomst (op welke wijze dan ook en om welke reden dan ook) aanspraak op betaling van zijn declaraties voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden.
 3. Voor zover de overdracht van de werkzaamheden voor Hartsink kosten met zich brengt, is Wederpartij gehouden deze kosten aan Hartsink te vergoeden.
 4. Bij beëindiging van de Overeenkomst dient ieder der partijen alle in haar bezit zijnde zaken (waaronder verstaan documenten en digitale bestanden) die in eigendom toebehoren aan de andere partij onverwijld aan die andere partij ter hand te stellen.

 

Artikel 10 Reclames/ klachten

 1. Een klacht met betrekking tot verrichte werkzaamheden of de hoogte van het factuurbedrag dient op straffe van verval van recht binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken, informatie of factuur waarover Wederpartij klaagt, dan wel, indien Wederpartij aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, binnen 30 dagen na ontdekking van het gebrek, schriftelijk aan Hartsink kenbaar worden gemaakt.
 2. Hartsink zal na ontvangst van de klacht in overleg treden met Wederpartij teneinde te bezien of een minnelijke oplossing mogelijk is. Indien de klacht niet binnen vier weken na ontvangst van de klacht naar tevredenheid van Wederpartij is opgelost, kan Wederpartij zijn klacht indienen bij de bevoegde rechter. Indien Wederpartij dit niet doet binnen zes maanden na afloop van de hiervoor bedoelde vier weken termijn, vervalt deze mogelijkheid.
 3. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur of klachten ten aanzien van de verrichte werkzaamheden schorten de betalingsverplichting van Wederpartij niet op.
 4. In geval van een terechte klacht heeft Hartsink de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de Werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Overeenkomst tegen evenredige restitutie van het door Wederpartij reeds betaalde honorarium.
 5. Indien de in lid 1 en 2 bedoelde termijnen naar kennelijke maatstaven van redelijkheid en billijkheid ook voor een zorgvuldige en alerte Wederpartij als onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd, zullen deze termijnen automatisch worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van Hartsink voor de Wederpartij redelijkerwijs mogelijk is.

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. Hartsink is verzekerd tegen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het niet, niet juist, niet tijdig of niet volledig uitvoeren van de Overeenkomst.
 2. De aansprakelijkheid voor vergoeding van door Wederpartij geleden schade is beperkt tot het bedrag dat op grond van de in lid 1 genoemde verzekering daadwerkelijk wordt uitgekeerd, verminderd met het bedrag van het eigen risico. Indien om welke reden dan ook de verzekering niet tot uitkering over gaat, is de aansprakelijkheid van Hartsink beperkt tot het bedrag dat door Wederpartij (exclusief omzetbelasting) aan Hartsink is betaald ter zake van de werkzaamheden waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of waarmede deze verband houdt, zulks met een maximum van € 5.000,00. Deze beperking geldt niet indien sprake is van opzet of grove schuld van Hartsink.
 1. Hartsink is nimmer aansprakelijk voor door derden geleden schade, alsmede voor door Wederpartij geleden schade, indien de schade het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie aan Hartsink verstrekt door Wederpartij of derden, dan wel indien de schade het gevolg is van handelen of nalaten van Wederpartij of door Wederpartij ingeschakelde derden, waaronder hulppersonen van Wederpartij of deze derden.
 2. Hartsink is niet aansprakelijk voor uit een opschorting van de werkzaamheden door Hartsink voor Wederpartij of derden voortvloeiende schade, indien de opschorting het gevolg is van het verzuim van Wederpartij om tot tijdige betaling van de verzonden facturen over te gaan, dan wel het gevolg is van het verzuim van Wederpartij of derden om tot tijdige en volledige aanlevering van informatie en documentatie over te gaan.
 3. Hartsink is nimmer aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van met betrekking tot de Overeenkomst door derden verrichte werkzaamheden.
 4. Hartsink is niet aansprakelijk voor bedrijfs-, indirecte of gevolgschade door wie dan ook geleden.
 5. Hartsink is niet gehouden tot schadevergoeding als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van enige verplichting dan wel een onrechtmatige daad, indien deze niet aan haar kan worden toegerekend. Hiervan is sprake indien de tekortkoming niet is te wijten aan haar schuld, noch aan een oorzaak die krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. De Overeenkomst kan in dit geval niet worden ontbonden door de Wederpartij.
 6. Van een niet-toerekenbaarheid als bedoeld in lid 7 is onder andere sprake bij extreme en /of ongeschikte weersomstandigheden, oorlog of oorlogsgevaar, besmetting of gevaar voor besmetting, ziekte van het personeel, extreme of onverwachte verkeersstagnatie, belemmering van de transportroute, storingen in het bedrijf van Hartsink of in dat van één van de toeleveranciers of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst, storingen van machines gebruikt door Hartsink of betrokken derden, iedere tekortkoming van toeleveranciers of betrokken derden, overheidsmaatregelen, alsmede iedere vertraging en ondercapaciteit bij Hartsink die is ontstaan door de hiervoor bedoelde omstandigheden.
 7. Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen zes maanden nadat Wederpartij de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, schriftelijk bij Hartsink te zijn ingediend bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.
 8. Onverminderd het overigens in dit artikel bepaalde geldt, dat indien Hartsink op grond van een toerekenbare tekortkoming gehouden is schade aan de Wederpartij te vergoeden Hartsink de mogelijkheid heeft, te harer keuze, hetzij over te gaan tot herstel van de Werkzaamheden, dan wel vergoeding in geld.

 

Artikel 12 Vrijwaring

 1. Wederpartij is gehouden Hartsink te vrijwaren voor alle aanspraken van derden, daaronder begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van Wederpartij en aan haar gelieerde derden, die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden die Hartsink ten behoeve van Wederpartij heeft verricht, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld van Hartsink.
 1. Wederpartij is voorts gehouden Hartsink te vrijwaren tegen aanspraken van derden wegensschade die veroorzaakt is doordat Wederpartij aan Hartsink onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Wederpartij aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Hartsink. Onder aanspraken van derden wordt tevens verstaan aan Hartsink als medepleger van fiscaal verzuim opgelegde bestuurlijke boeten.
 2. Indien Hartsink ter zake van enige schade of gedeelte van het schadebedrag waarvoor zij krachtens de Overeenkomst c.q. deze voorwaarden niet aansprakelijk zou zijn indien die schade door de Wederpartij werd geleden, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal Wederpartij Hartsink ter zake volledig vrijwaren en Hartsink alles vergoeden wat Hartsink aan deze derde dient te voldoen. Wederpartij is tevens verplicht Hartsink te vrijwaren voor schade van en/of door boetes, vorderingen, dwangsommen en andere maatregelen van overheidswege.

 

Artikel 13 Vervaltermijn

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen alle vorderingsrechten van Wederpartij jegens Hartsink, uit welken hoofde dan ook, in ieder geval na verloop van één jaar na het moment waarop Wederpartij bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten, andere rechten of bevoegdheden.

 

Artikel 14 Verwerking Persoonsgegevens

In het kader van de tussen partijen gesloten Overeenkomst kan het voorkomen dat Hartsink genoodzaakt is persoonsgegevens te verwerken van Wederpartij alsmede de bij haar werkzame personen en aan haar gelieerde derden. Verwerking zal steeds plaatsvinden conform de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.

 

Artikel 15 Geheimhouding

 1. Hartsink is gehouden tot geheimhouding ten opzichte van derden ten aanzien van alle informatie en gegevens die hij van de onderneming van Wederpartij heeft verkregen tijdens de uitvoering van de Overeenkomst door Hartsink. Deze verplichting geldt niet voor zover op Hartsink een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking, waaronder begrepen de verplichtingen voortvloeiend uit de Wwft en andere nationale en internationale regelgeving met vergelijkbare strekking of voor zover Hartsink door Wederpartij van de geheimhoudingsplicht wordt ontheven. Deze geheimhoudingsplicht betreft ook de door verwerking van verschafte gegevens verkregen resultaten.
 2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde ziet niet op collegiaal overleg door Hartsink, voor zover Hartsink zulks voor een zorgvuldige uitvoering van de Overeenkomst of ter voldoening aan een wettelijke of beroepsplicht noodzakelijk acht.
 3. Hartsink is, voor zover hij voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele-, arbitrale-, bestuursrechtelijke-, of strafprocedure gerechtigd de gegevens en informatie waarvan hij bij de uitvoering van de opdracht kennis heeft genomen aan te wenden, voor zover deze naar zijn redelijk oordeel voor de procedure van belang kunnen zijn.
 4. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Hartsink is het Wederpartij niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies en andere al dan niet schriftelijke uitingen van Hartsink openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de Overeenkomst voortvloeit, dan wel dit geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de kwaliteit van de verrichte Werkzaamheden door Hartsink, dan wel indien op Wederpartij een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of indien Wederpartij voor zover hij voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele-, arbitrale-, bestuursrechtelijke-, of strafprocedure en openbaarmaking voor de procedure van belang kan zijn.
 5. Hartsink is gerechtigd tot het vermelden van de naam van Wederpartij en het in hoofdlijnen vermelden van de voor Wederpartij verrichte werkzaamheden aan (commerciële) relaties van Hartsink ter indicatie van de ervaring van Hartsink.

 

Artikel 16 Intellectuele eigendomsrechten

Het is Wederpartij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan door of namens Hartsink geproduceerde adviezen, contracten of andere voortbrengselen van de geest al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren.

 

Artikel 17 Archivering

 1. Hartsink zal het tijdens de uitvoering van de Overeenkomst gevormde dossier gedurende ten minste 5 jaar na beëindiging van de werkzaamheden en sluiting van het dossier bewaren.
 2. Financiële gegevens worden ten minste gedurende 7 jaar bewaard.
 3. Na het verstrijken van de hiervoor genoemde termijnen is Hartsink gerechtigd het dossier te vernietigen.

 

Artikel 18 Competentie en toepassing Nederlands recht

 1. In alle geschillen, die over de toepasselijkheid van de onderhavige voorwaarden ingesloten, zullen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde civiele rechter in Nederland en wel binnen het rechtsgebied waarin Hartsink is gevestigd. Hartsink is echter, desgewenst, ook gerechtigd geschillen aan een andere wettelijk bevoegde rechter voor te leggen.
 2. Indien Wederpartij ontevreden is over (een onderdeel van) de Werkzaamheden dient hij, alvorens een klacht kan worden voorgelegd aan de bevoegde rechter, de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan Hartsink conform het bepaalde in artikel 10 van deze algemene voorwaarden.
 3. Op de offertes, aanbiedingen, aanvaardingen en Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

 

Versie maart 2018, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.